آب ؛

آب را غرق نمیکند !

باد ؛

باد را ویران نمی سازد !

خاک ؛

خاک را مدفون نمیکند !


اما آدمی ؛

آدمی را…!!!

#آتشفشانان آتش را با خون خود خاموش کردند